GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je společnost net4comm s.r.o., která dbá na maximální
ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří
mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro
jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi
být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby.

Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění (“zákon o ochraně osobních údajů”).
Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky,
zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování,
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo
kombinování, blokování a likvidace.
Komu udělujete svůj souhlas
Společnost net4comm s.r.o., IČ: 06763162, Teplická 1148/71, Děčín 4, 405 02, která
provozuje internetovou síť 4decin.cz – zpracovává jako správce, tj. určuje, jak
budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jaké údaje budeme zpracovávat?
Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti net4comm s.r.o., při odeslání poptávky/
požadavku/registraci. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email,
telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou
nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb, používání služby a vedení účetnictví. Údaje
uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.
V případě, že užíváte naše připojení k internetu musíme ze zákona sbírat
údaje o Vašem internetovém provozu, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši
IP adresu, IP adresu poskytovatelů obsahu, čas. Tyto informace získáváme
automatizovaně prostřednictvím trackovacích technologií.

Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a
uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás
požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud
máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na
e-mail info@4decin.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro
zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje
jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni.
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:
• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
• Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům,
případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní
údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Prohlášení
Společnost net4comm s.r.o., je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní
údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních
údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. net4comm s.r.o., poučil zákazníka/
uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo
přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU)
2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).